Föreningens ekonomi sköts enligt principen att bibehålla en sund och långsiktig balans mellan avgifternas storlek och föreningens utgifter. Det görs genom noggrann likviditetsplanering och budgetering samt uppföljande av ett flertal nyckeltal som mätare på hur det står ställt. De ekonomiska avvägandena innehåller också hållbarhetsaspekter och intresse att vårda det kulturarv som området står för. 

Nyckeltal

Finansiella nyckeltal är mått som hjälper oss att förstå en organisations ekonomiska prestanda. De uttrycks ofta som förhållanden eller procentandelar och är utformade för att ge en snabb översikt över olika aspekter av en organisations finansiella hälsa. De kan användas för att jämföra vår bostadsrättsförenings prestanda över tid eller mot andra bostadsrättsföreningar.
Nyckeltal är viktiga verktyg för styrelsen, men också för medlemmarna i en bostadsrättsförening, för att fatta välgrundade beslut. Genom att analysera dessa tal kan vi identifiera styrkor och svagheter i vår ekonomiska situation, vilket i sin tur kan påverka allt från budgetering och behov av lån till avgiftssättning. Nyckeltalen är också viktiga för de som tittar på vår förening i syfte att kanske bli medlemmar. 

Några nyckeltal som vi följer noga är dessa:
Nya nyckeltal kan komma att introduceras efter det att vår årsredovisning blir klar.

  • Belåning per kvadratmeter
  • Snittränta
  • Räntekostnad/omsättning
  • Kassalikviditet
  • Skuldkvot
  • Räntekänslighet

En ögonblicksbild av nyckeltalen, från februari 2024

Belåning per kvadratmeter

Detta nyckeltal visar hur mycket skuld en förening har per kvadratmeter av de fastigheter den äger. Måttet ger en snabb översikt över hur ”tungt” fastigheten är belånad och kan vara en indikator på risknivå. Om belåningen per kvadratmeter är hög, innebär det en större ekonomisk belastning för föreningen, vilket kan vara särskilt känsligt i ett högränteklimat. En belåning/kvm under 5000 kr anses vara bra, medan en belåning/kvm över 10 000 kr ses som mycket dåligt.
Vårt värde februari 2024: ca 1 992 kr/kvm (en ökning med 448 kr från september 2023)

Snittränta

Detta nyckeltal visar vår genomsnittliga ränta för alla våra lån. Här finns ingen generell nivå som är bra eller dålig men man kan jämföra med de bolåneräntor som finns för stunden och få en bild av hur föreningens lån ser ut.
Vårt värde februari 2024: ca 3.43%

Räntekostnad /omsättning

Detta nyckeltal visar hur stor del av föreningens omsättning (inkomster från medlemmarnas avgifter, hyror, etc.) som går åt för att täcka räntekostnaderna på lån. Om en stor del av omsättningen går åt för att betala räntor, kan det vara en varningssignal. Det kan begränsa föreningens förmåga att investera i underhåll eller andra viktiga projekt och kan i slutändan leda till höjda avgifter för medlemmarna. En tumregel är att under 20 % är bra, medan över 40 % är ett varningstecken.
Vårt värde februari 2024: ca 9.91% ( en fördubbling från september 2023)

Skuldkvot

Skuldkvoten visar förhållandet mellan föreningens totala skulder och dess intäkter. En hög skuldkvot indikerar på att bostadsrättsföreningen har ett högt lån i förhållande till nettoomsättningen och en låg skuldkvot innebär att föreningen har ett lågt lån. Om bostadsrättsföreningen har en förhållandevis hög skuldkvot finns risken att månadsavgiften kan höjas mycket i framtiden. En skuldkvot under 5 är bra, ligger den på mellan 10 till 15 är det dåligt och över 15 visar på att bostadsrättsföreningens ekonomiska situation är ohållbar.
Vårt värde februari 2024: ca 2.89 (en ökning med 0.67 från september 2023)

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett nyckeltal som används för att mäta en bostadsrättsförenings förmåga att betala sina kortfristiga skulder med sina mest likvida tillgångar, i vårt fall pengar på banken. Ett högt kassalikviditetsvärde kan indikera att föreningen har en sund ekonomi, vilket kan vara attraktivt för potentiella köpare av bostadsrätter och för befintliga medlemmar. Ett lågt värde kan vara en varningssignal om att föreningen kan ha svårt att hantera ekonomiska stötar, som oväntade reparationer eller juridiska tvister, och kan behöva vidta åtgärder för att förbättra sin finansiella ställning.
SBC som är vår upphandlade förvaltare har en rekommendation att vi bör ligga på 300% kassalikviditet. Då räknat som snittkostnad per månad x 3. 
Vårt värde februari 2024: ca 1 727% (en fördubbling från september 2023)
Kommentar: Det mycket höga värdet beror på försäljning av ett hus och att vi inväntar omläggning av lån då vi kan amortera av ett större belopp.

Räntekänslighet

Räntekänsligheten visar hur många procent som årsavgifterna kan behöva höjas om räntan stiger med en procentenhet. Syftet är att visa hur mycket avgifterna kan behöva höjas vid ökade räntekostnader. För att få fram räntekänsligheten i procent divideras föreningens låneskuld multiplicerat med en procentenhet med årsavgifterna.  En räntekänslighet under 5% anses vara bra, ligger den mellan 5 och 9% är den normal och över 9% anses den vara hög. 
Vårt värde februari 2024: 2.77%

Avgifter

Avgifternas storlek anpassas efter den verklighet som råder. I dag är det ett högränteläge och föreningens låga belåning samt vår planering av kommande underhåll i etapper är starkt bidragande orsaker till att vi kan hålla en justering av avgifterna på en jämn och förhållandevis låg nivå trots att vi har stora underhållsarbeten framför oss. 
Vi räknar med årliga höjningar i storleksordningen 3-4% de kommande åren. Allt beror dock på omvärlden och ränteläget samt de upphandlingar som görs för underhållet. Preliminära beräkningar visar att även inräknat stambyte som nu upphandlas samt kommande byte av tätskikt på taken så hamnar vi fortfarande i den ”bra” nivån för samtliga nyckeltal. 

Frågor om ekonomin mer i detalj kan ställas till kassören.
kassor@riksradsvagen.se

Årsredovisningar

Alla länkar är till dokument i pdf-format.

Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2005
Årsredovisning 2004