Dessa stadgar har antagits vid två (2) på varandra följande stämmor 11/2 och 15/5 2024.
För att underlätta sökning i stadgarna från hemsidan så finns de här som ren text. Finns också som pdf.

OM FÖRENINGEN 
1 § Namn, säte och ändamål 

Föreningens företagsnamn är Bostadsrättsföreningen Riksrådsvägen. Styrelsen har sitt säte i Skarpnäck, Stockholms kommun. 

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 

2 § Medlemskap och överlåtelse 

En ny innehavare får utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han eller hon antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren ska ansöka om medlemskap i föreningen på sätt styrelsen bestämmer. Till medlemsansökan ska fogas styrkt kopia på överlåtelsehandling som ska vara underskriven av köpare och säljare och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. Som underlag för prövningen har föreningen rätt att inhämta en kreditupplysning avseende sökanden. 

Om överlåtelsehandlingen inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig. 

Vid upplåtelse erhålls medlemskap samtidigt med upplåtelsen. 

Styrelsen ska pröva frågan om medlemskap så snart som möjligt från det att ansökan om medlemskap kom in till föreningen. 

En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare ska anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medger att han eller hon får stå kvar som medlem. 

Dödsbo efter avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten utan medlemskap. Efter tre (3) år från dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex (6) månader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt bostadsrättslagen för dödsboets räkning. 

3 § Medlemskapsprövning – juridisk person 

Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen även om förutsättningarna för medlemskap i 4 § är uppfyllda. Kommun och region får inte vägras medlemskap. 

En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av styrelsen genom överlåtelse förvärva ytterligare bostadsrätt till en bostadslägenhet. 

Överlåtelsen är ogiltig om medlemskap inte beviljas. Överlåtelsen är även ogiltig om föreskrivet samtycke i andra stycket inte har erhållits. 

4 § Medlemskapsprövning – fysisk person 

Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. 

Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. 

Överlåtelsen är ogiltig om medlemskap inte beviljas. 

5 § Bosättningskrav 

Som villkor för medlemskap gäller att en förvärvare av bostadsrätt till en lägenhet ska bosätta sig i lägenheten om inte styrelsen medger annat. 

6 § Andelsägande 

Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas. 

7 § Insats, årsavgift och upplåtelseavgift 

Insats, andelstal, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insatsen ska alltid beslutas av föreningsstämma i den särskilda ordning som bostadsrättslagen föreskriver. 

8 § Årsavgiftens beräkning 

Föreningens löpande verksamhet och avsättning till stadgeenliga fonder ska finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. 

Årsavgifterna fördelas på bostadsrätts- lägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. 

Beslut om ändring av grund för andelstals- beräkning ska fattas av föreningsstämma. 

Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för taxebundna kostnader såsom värme, varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten, el, TV, bredband och telefoni ska erläggas efter förbrukning, area eller per lägenhet. 

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse 

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 3,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1,5 % av gällande prisbasbelopp. 

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 

Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. 

10 § Övriga avgifter 

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av bostadsrättslagen eller annan författning. 

11 § Betalning av avgifter 

Årsavgiften ska betalas på det sätt styrelsen beslutar. Betalning får dock alltid ske genom postanvisning, plusgiro eller bankgiro. 

Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser betalas i rätt tid får föreningen ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen på det obetalda beloppet från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt lagen om ersättning för inkassokostnader mm. 

FÖRENINGSSTÄMMA 
12 § Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen senast före juni månads utgång. 

13 § Motioner 

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast den 1 februari eller den senare tidpunkt före kallelsens utfärdande som styrelsen kan komma att besluta. 

14 § Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade. Kallelsen till extrastämma begärd av revisor eller medlemmar, ska utfärdas inom två (2) veckor från den dag då begäran om extrastämman kom in till styrelsen. 

15 § Kallelse 

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som tagits upp i kallelsen. 

Kallelse till en föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före föreningsstämman. 

Om det enligt lag eller dessa stadgar krävs för att ett föreningsstämmobeslut ska bli giltigt att det fattas på två (2) stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits och i kallelsen till den senare stämman ska anges vilket beslut den första stämman har fattat. Om en fortsatt föreningsstämma ska hållas fyra (4) veckor eller senare räknat från och med föreningsstämmans första dag, ska det utfärdas en särskild kallelse till den fortsatta föreningsstämman med iakttagande av samma tidsregler som om den vore en ny stämma. 

Kallelsen ska vara skriftlig och delas ut till varje medlem; medlemmar som innehar en bostadsrätt tillsammans kan få en gemensam kallelse. Om medlem uppgivit annan adress än i föreningens hus, ska kallelsen istället skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus och/eller publiceras på hemsida. I vissa fall skall kallelsen enligt lag skickas med post, men får skickas med e-post om förutsättningarna enligt 54 § är uppfyllda. 

Underlag för av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende ska biläggas kallelsen. Vid stadgeändring ska underlaget innehålla både gällande och föreslagna stadgar. 

Årsredovisning och revisionsberättelse ska hållas tillgängliga enligt 31 § p.4. 

16 § Dagordning 

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma: 

 1. Öppnande 
 2. Val av stämmoordförande 
 3. Godkännande av dagordningen 
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare 
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd 
 8. Beslut om utomståendes närvaro 
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
 10. Föredragning av revisorns berättelse 
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 12. Beslut om resultatdisposition 
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant 
 17. Val av valberedning 
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 
 19. Avslutande 

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-8 och 19 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst. 

17 § Rösträtt 

Vid föreningsstämma har varje medlem en (1) röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en (1) röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en (1) röst. 

Endast den som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen får utöva sin rösträtt. 

18 § Närvarorätt, ombud och biträde 

Medlem får inte vägras närvara och yttra sig på stämman. 

Föreningens styrelseledamöter, styrelse- suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter får närvara vid stämman även om de inte är medlemmar och de har rätt att yttra sig i ärenden som angår deras uppdrag. Stämmans ordförande leder mötet och assisteras av protokollföraren. 

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall visa upp en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten skall uppvisas i original och gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Ombud får företräda högst en (1) medlem. 

På föreningsstämma får medlem medföra högst ett (1) biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. 

Ombud får endast vara myndig person som är: 

 • annan medlem 
 • medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo enligt sambolagen 
 • föräldrar 
 • syskon 
 • barn 
 • annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus 
 • god man 
 • innehavare av en framtidsfullmakt som har trätt i kraft enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter 
 • annan medlems ställföreträdare 

Om medlem står under förvaltarskap företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare. 

Är medlem en juridisk person företräds den av legal ställföreträdare. 

Annan person än de ovan nämnda får närvara eller på annat sätt följa stämman endast om stämman enhälligt beslutar så. 

19 § Röstning 

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmans ordförande biträder. Blankröst är inte en avgiven röst. 

Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas. 

Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta att sluten omröstning ska genomföras. Vid personval ska dock sluten omröstning alltid genomföras på begäran av röstberättigad. 

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen. 

20 § Jäv på stämma 

En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om 

 1. talan mot sig själv 
 2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen 
 3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i fråga har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens intresse. 

Bestämmelserna i första stycket om medlem tillämpas också på ombud för medlem. 

21 § Resultatdisposition 

Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet bör balanseras i ny räkning. 

Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskapsåret. 

22 § Valberedning 

Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt förslag till arvode. 

23 § Stämmans protokoll 

Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som stämmans ordförande utsett. I fråga om protokollets innehåll gäller 

 1. att röstlängden och uppgift om övriga närvarande ska tas in i eller biläggas protokollet, 
 2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet, 
 3. att om omröstning skett ska resultatet av denna anges i protokollet. 

Protokollet ska undertecknas av protokollförare och justeras av stämmans ordföranden och de justerare som utsetts av stämman. Protokollet ska senast inom tre (3) veckor vara justerat och hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska förvaras på betryggande sätt. 

STYRELSE OCH REVISION 
24 § Styrelsens sammansättning 

Styrelsen består av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med minst en (1) och högst tre (3) suppleanter. 

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och suppleant kan utses för en tid av högst två (2) år. 

Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämma kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening. 

25 § Konstituering 

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer, om inte föreningsstämman beslutat annorlunda. 

26 § Styrelsens protokoll 

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, suppleanter och revisorer. 

27 § Beslutsförhet och röstning 

Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut krävs enhällighet när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande. Är styrelsen inte fulltalig ska de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel (1/3) av hela antalet styrelseledamöter. Suppleanter tjänstgör i den ordning som ordförande bestämmer om inte annat bestämts av föreningsstämma eller framgår av styrelsens arbetsordning. 

28 § Beslut i vissa frågor 

Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark ska alltid fattas av föreningsstämma. Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebär att medlems lägenhet förändras ska medlemmens samtycke inhämtas. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar (2/3) av de röstande på stämman har röstat för beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. 

29 § Firmateckning 

Föreningens firma (företagsnamn) tecknas – förutom av styrelsen – av minst två (2) ledamöter tillsammans. 

30 § Jäv i styrelsearbetet 

Styrelseledamot i föreningen får inte handlägga frågor om avtal mellan föreningen och styrelseledamoten själv, mellan föreningen och en juridisk person som denne ensam eller tillsammans med någon annan får företräda om inte intressegemenskap föreligger mellan bostadsrättsföreningen och den andra juridiska personen, eller annars om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i saken som kan strida mot föreningens intresse. Med avtal jämställs i detta fall även rättegång eller annan talan. 

31 § Styrelsens åligganden 

Bland annat åligger det styrelsen: 

 1. att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter 
 2. att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning). Om verksamhetens resultat innebär en förlust ska det i redovisningen lämnas en upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden. 
 3. att senast sex (6) veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningen 
 4. att senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna 
 5. att föra medlems- och lägenhets- förteckningar; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i dataskyddsförordningen (GDPR) 
32 § Medlems- och lägenhetsförteckning 

Föreningen ska föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning). 

Medlemsförteckningen ska innehålla 

 1. varje medlems namn och postadress, 
 2. datum för medlemmens inträde i föreningen, om detta datum är senare än den 30 juni 2016 
 3. den bostadsrätt som medlemmen innehar. 

Lägenhetsförteckningen ska innehålla 

 1. varje lägenhets beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen, 
 2. datum för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelserna, 
 3. respektive bostadsrättshavares namn, 
 4. insatsen för respektive bostadsrätt 
 5. pantsättning av respektive bostadsrätt. 

Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den. Om förteckningen förs med automatiserad behandling, ska föreningen ge var och en som begär det tillfälle att hos föreningen ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av förteckningen. Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrätt. 

33 § Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

34 § Revisor 

Föreningsstämma ska välja minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag och i så fall behöver ingen suppleant utses. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen och behöver inte heller vara auktoriserade eller godkända. 

35 § Revisionsberättelse 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre (3) veckor före föreningsstämman. 

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 
36 § Bostadsrättshavarens ansvar 

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen. 

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat: 

 • ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmässigt sätt 
 • icke bärande innerväggar 
 • glas och bågar i lägenheternas ytter- och innerfönster med tillhörande beslag, handtag, låsanordningar, vädringsfilter och tätningslister samt all målning utom utvändig målning och kittning; motsvarande gäller för balkong- eller altandörr
 • till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida; motsvarande gäller för balkong- eller altandörr 
 • innerdörrar och säkerhetsgrindar 
 • lister, foder och socklar 
 • elradiatorer; ifråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning 
 • golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med 
 • eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar 
 • varmvattenberedare 
 • ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet 
 • elcentral (säkringsskåp) och därifrån utgående elledningar i lägenheten, kanalisationer, kopplingsdosor, brytare, eluttag och fasta armaturer. 
 • installationer för informationsöverföring (telefon, kabel-tv, data med mera) som är åtkomliga i lägenheten. 
 • ventiler och luftinsläpp, dock endast målning 
 • brandvarnare 

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för: 

 • fuktisolerande skikt 
 • inredning och belysningsarmaturer 
 • vitvaror och sanitetsporslin 
 • golvbrunn med tillhörande klämring till den del den är tillgänglig från lägenheten 
 • rensning av golvbrunn och vattenlås 
 • tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning 
 • kranar och avstängningsventiler 
 • ventilationsfläkt 
 • elektrisk handdukstork 

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat: 

 • vitvaror 
 • köksfläkt och att den passar till husets ventilationssystem 
 • rensning av vattenlås 
 • diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning 
 • kranar och avstängningsventiler.
37 § Ytterligare installationer 

Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i lägenheten som installerats av bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten. 

38 § Brand- och vattenledningsskador 

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrätts- havaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen. 

39 § Komplement 

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning samt ska se till att avled-ning för dagvatten inte hindras. 

40 § Stambyte i våtrum 

Vid stambyte i våtrum är föreningen skyldig att återställa våtrummet. Tätskikt ska anbringas till vid tidpunkten gällande branschregler och ytskikt ska anbringas till den standard som föreningen finner lämplig. Om bostadsrättshavaren önskar högre standard står bostadsrättshavaren för mellanskillnaden. 

41 § Felanmälan 

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dessa stadgar. 

Bostadsrättshavaren är även skyldig att till föreningen utan dröjsmål anmäla förekomst av ohyra och skadedjur. 

42 § Gemensam upprustning 

Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i föreningens hus besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för. 

43 § Vanvård och otillåtna förändringar 

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick eller utför en åtgärd i strid med 45 § på ett sätt så att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom och bostadsrättshavaren inte efter uppmaning avhjälper bristen så snart som möjligt, har föreningen rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. 

44 § Övriga anordningar 

Anordningar som luftvärmepumpar, markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner och annat får sättas upp endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera sådana anordningar på egen bekostnad. 

45 § Förändring i lägenhet 

Bostadsrättshavaren får göra förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte göras utan styrelsens tillstånd: 

 1. ingrepp i bärande konstruktion, 
 2. installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme,  gas eller vatten, 
 3. installation eller ändring av anordning för ventilation, 
 4. installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet, eller 
 5. annan väsentlig förändring av lägenheten. 

För en lägenhet som har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden krävs alltid tillstånd för en åtgärd som innebär att ett sådant värde påverkas. Vid styrelsens tillståndsgivning ska bland annat förvanskningsförbudet i 8 kap. 13 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och kommunens eventuella kulturhistoriska inventeringar beaktas. 

Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Styrelsens tillstånd får förenas med villkor. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmässigt sätt. 

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 
46 § Användning av bostadsrätten 

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelser som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. 

47 § Sundhet, ordning och gott skick 

När bostadsrättshavaren använder lägenheten är han eller hon skyldig att tillse att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de skäligen inte bör tålas. 

Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. 

Hör till lägenheten mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant utrymme. Detta gäller även gemensamma ytor och utrymmen.

Ohyra får inte föras in i lägenheten. 

Bostadsrättshavaren har motsvarande skyldighet även för vad som görs av den som hör till hushållet, gästar bostadsrättshavaren, bostadsrättshavaren upplåter bostaden till eller som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning. 

48 § Tillträdesrätt 

Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. 

Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten. 

49 § Andrahandsuthyrning 

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrätts-havare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå, till vem lägenheten ska upplåtas samt en redogörelse för tidigare andrahandsupplåtelse. Samtycke ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Samtycke lämnas för ett (1) år i taget, därefter måste ny ansökan göras. Det är inte tillåtet att regelbundet upplåta lägenheten veckovis eller per dag. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden. 

50 § Inneboende 

Bostadsrättshavare får inrymma utomstående personer i lägenheten, om det inte medför men för föreningen eller annan medlem. 

FÖRVERKANDE 
51 § Förverkandegrunder 

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning, enligt bostadsrättslagens regler, i följande fall: 

 • bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats, upplåtelseavgift, årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse 
 • lägenheten utan tillstånd upplåts i andra hand 
 • bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för föreningen eller annan medlem 
 • lägenheten används för annat ändamål än vad den är avsedd för och avvikelsen är av väsentlig betydelse för föreningen eller annan medlem
 • bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i husen 
 • bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler eller policydokument som föreningen meddelar 
 • bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta 
 • bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs 
 • lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken till en inte oväsentlig del ingår i brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning 
 • bostadsrättshavaren utan behövligt tillstånd utför en åtgärd som anges i 45 § första eller andra stycket 

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för skada. 

I bostadsrättslagen finns regler om hinder för förverkande. 

52 § Tvångsförsäljning 

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att tvångsförsäljas av kronofogden enligt reglerna i bostadsrättslagen. 

ÖVRIGT 
53 § Meddelanden 

Meddelanden anslås i föreningens hus  eller på hemsida eller distribueras genom utdelning. 

54 § Elektronisk kommunikation 

Elektroniska hjälpmedel för befordran av kallelse eller meddelanden får användas för att lämna information till en medlem eller någon annan, även om det i lagen anges att informationen ska lämnas på annat sätt, om 

 1. föreningsstämman har beslutat om det, 
 2. föreningen har tillförlitliga rutiner för att identifiera mottagaren och tillförlitlig information om hur mottagaren kan nås, och 
 3. mottagaren efter skriftlig förfrågan har samtyckt till ett sådant förfarande. 

Den som har samtyckt till att information lämnas med elektroniska hjälpmedel kan när som helst återta sitt samtycke. 

55 § Framtida underhåll 

Inom föreningen ska bildas fond för planerat underhåll. 

Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll sker årligen med belopp i enlighet med föreningens underhållsplan. 

Om föreningen inte har en underhållsplan ska det årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde. 

56 § Underhållsplan 

Styrelsen bör upprätta underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställa erforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus. Styrelsen bör årligen följa och uppdatera underhållsplanen för genomförande av underhållet av föreningens fastigheter med tillhörande byggnader. 

57 § Upplösning och likvidation 

Om föreningen upplöses eller likvideras ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser. Beslut om frivillig likvidation fattas av föreningsstämma. Kallelse till stämman utfärdas enligt 16 §. 

58 § Tillämpliga regler 

Utöver dessa stadgar gäller även bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och övrig tillämplig lagstiftning. Föreningen kan ha utfärdat ordningsregler och policydokument för förtydligande av innehållet i dessa stadgar. 

59 § Stadgeändring 

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut på föreningsstämma. Kallelse till stämman utfärdas enligt 16 §. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två (2) på varandra följande föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som stämmoordföranden biträder. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar (2/3) av de röstande har röstat för beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut föreskriva högre majoritetskrav.