Frågorna har ställts antingen genom mail eller direkt på informationsmötet.  Hittar du inte svar på dina frågor här får du gärna höra av dig till: vatten@riksradsvagen.se

Bakgrundsinformation 

 • Målet är att genomföra stambytet med så få ingrepp i varje radhus, med så god kvalitet som möjligt, så tidseffektivt som möjligt och till en kostnad som föreningen klarar.
 • Eftersom det finns många hus med unika lösningar kommer undantag att dyka upp och behöva hanteras individuellt
 • Enligt vår projektledare betyder det exempelvis att man ska försöka ta hänsyn till tidigare utfört arbete där så är möjligt. Samtidigt måste gällande branschnormer och försäkringskrav följas.
 • Enligt våra stadgar behöver föreningen inte ersätta ändringar som medlemmen har gjort utan tillstånd av styrelsen och som måste eventuellt tas bort vid stambytet.
 • Försäkringsbolag ställer krav på tätskikt på golv i bl a tvättstuga och WC. Enligt gällande lagar måste golvet i badrum och toaletter även ha ett tätskikt som täcker hela golvet samt ett s.k. “uppvik” på väggen närmast golvet. Vi har fått till ett undantag för lilla gäst-WC där bytet kommer att göras utan att riva upp det gamla kllinkergolvet (där så är möjligt).

Generella frågor

Fråga: Vilka utrymmen kommer påverkas?

 • Stambytet gäller gäst WC, pannrum och kök 
 • Det som kommer främst att bytas är alla rör som går upp från huvudledningarna i krypgrunden under våra hus
 • I viss mån kan även stora badrummet på övervåningen påverkas (se svar nedanför)

Fråga: Kommer stora badrummet på övervåningen att påverkas?

 • Nej, själva badrummet påverkas ej eftersom dessa renoverades på 90-talet.
  Avloppsavluftningsstammarna från badrummen på övervåningen kommer att relinas, och behöver alltså inte bytes.

Fråga: Kommer det försena projektet om vissa boende gör egna tillval

 • Enligt vår projektledare kommer normala ändringar inte försena projektet
 • Större ändringar måste diskuteras och godkännas av projektledaren och föreningen

Fråga: Varför kan vi inte genomföra s.k. relining av stammarna? 

 • Våra stammar har uppnått sin tekniska livslängd. Rörgodset är så pass tunt så en relining skulle inte fungera utan att göra större skada än nytta på våra utslitna rör.
 • Relining anses av försäkringsbolag som en tillfällig åtgärd, inte en långsiktig underhållsåtgärd.
 • Det finns rent tekniska problem med relining som gör att metoden inte är lika hållbar som ett faktiskt byte
 • Ett stambyte kommer att hålla 50-60 år och är en mycket mer ekonomisk och långsiktig lösning för både föreningen och medlemmarna

Fråga: Vilka garantier kommer vi få?

 • Vi kommer få 5 års garanti på utfört arbete och material
 • Utöver de första 5 åren får vi en garanti på ytterligare 5 år (totalt 10 år)
  • Sista 5 åren kallas för ansvarsgaranti och bevisbördan ligger på föreningen. Det betyder att vi måste bevisa att det är entreprenören som har gjort fel
 • Entreprenören kommer att genomföra 3 besiktningar under olika tidsperioder
  • Först en slutbesiktning vid slutet av stambytet som entreprenören ansvarar för
  • Den andra besiktningen utförs efter 2 år och då ansvarar föreningen för kallelsen  
  • Den tredje besiktningen utförs efter 5 år och då ansvarar föreningen för kallelsen
 • Begränsning av garantin om du själv tillhandahåller klinkers. Enligt vår projektledare: “För medlemmar som väljer egen kakel och klinker gäller följande. Tekniskt sett är det inget problem men enligt upphandlingsformen ABT 06 sänks garantier till 2 år så medlemmen får bara 2 års garanti. Medlemmen ansvarar även för samtliga skador efter 2 år.”

Fråga: Vad kostar det att lägga till tätskikt i gäst-WC och f.d pannrummet/tvättstugan? Är det en rimlig prioritering givet de stora ytterligare kostnader vi har framför oss?

 • Upphandling av entreprenör har inte påbörjats ännu, så det finns ännu inga exakta priser för enstaka åtgärder. 

Frågor kring fd pannrum/tvättstuga

Fråga: Är golvbyte nödvändigt? Innebär själva stambytet att golvet kommer att brytas upp så att vi det inte finns något alternativ till att byta ut det? Eller handlar det om att vi vill lägga till tätskikt? I så fall, är det verkligen nödvändigt? Måste vi följa byggnormer för nya hus? Har vi haft många skador till följd av att vi inte har tätskikt i det utrymmet?

 • För att kunna byta avlopps- och vattenrör samt golvbrunn behöver golvet (ytskikt och bjälklag) att brytas lokalt. 
 • Vid återställningen av golvet ska dagens krav (försäkrings- och entreprenörens) följas, utrymme med golvbrunn och tvättmaskin ska ha tätskikt på golv med uppvik på vägg. 
 • Golvet byts alltså inte ut (golvbjälklaget behålls) men nytt tätskikt monteras och nytt ytskikt kommer ovanpå denna. 
 • I tvättstugor har det varit en del vattenskador, senast under våren pga en gammal slang från tvättmaskin som hade torkat. Stigande avloppsvatten från brunnen, etc. Ett flertal golv visade förhöjda fuktnivåer vid förstudien. 
 • Dessutom finns det en del gamla nedstigningsluckor till krypgrunden som inte längre behövs – dessa behöver sättas igen.
 • Se även svar ovan angående krav på tätskikt från försäkringsbolag och entreprenörer samt behovet av en långsiktig lösning som säkrar oss mot framtida vattenskador

Fråga: Hur kommer det att fungera med den inredning som många har installerat i tvättstugan, vem ansvarar för att ta bort och återställa den? Om saker måste rivas helt, till vilken standard återställs det?

 • Styrelsen föreslår att medlemmar ansvarar själva för att inredning demonteras och rummet töms. Detta för att hålla kostnaderna nere och att ansvarsfrågan underlättas.
 • Standardval kommer att tas fram. Utöver standardval kommer det att finnas tillval.
 • Medlemmar väljer mellan standardprodukt eller tillval (som kostar extra och betalas av medlem)

Fråga: Rördragningen i tvättstuga: Kommer den kunna ”snyggas till”, dvs ordnas på ett mer yteffektivt sätt?

 • Detta “problem” är inte kopplat till stambytet och kommer inte ingå i renoveringsarbetet kring stambyte

Fråga: Vad blir det för nytt standardgolv i pannrummet?

 • Plastmatta.

Fråga: Finns det möjlighet att installera kranar för att kunna stänga av vatten lokalt?

 • Ja, vid stambytet kommer det installeras huvudavstängning för resp radhus i varje hus så att varje hus kan stänga av vattnet individuellt
 • Nya rör till köket kommer även innebära att köksblandaren kopplas till VVC, som inte är gjort idag (varmvattnet i kökskranen kommer snabbare fram än idag)

Fråga: Om man har hyllor i pannrummet som går ned till golvet, behöver man ta bort dom?

 • Ja, det s.k. uppviket kommer gå ca 5 cm upp på väggen Troligtvis är det bästa att ta bort allt i fd pannrummet inför stambytet.

Frågor kring gäst-WC (lilla toaletten på entréplan)

Fråga: Är byte av golv i gäst-WC nödvändigt? Innebär själva stambytet att golvet kommer att brytas upp så att vi det inte finns något alternativ till att byta ut det? Eller handlar det om att vi vill lägga till tätskikt? I så fall, är det verkligen nödvändigt? Måste vi följa byggnormer för nya hus? Har vi haft många skador till följd av att vi inte har tätskikt i det utrymmet?

 • I möjligaste mån ska stambytet göras utan att bryta upp det gamla klinkergolvet.

Fråga: Kommer golvet i hallen att påverkas?

 • Nej

Fråga: Blir det kakel på gäst WC? Vad händer med väggarna?

 • Den exakta standardutformningen av ytskiktet i gäst WC kommer bestämmas senare
 • Medlem kan välja att göra om väggarna som tillval

Fråga: Porslinet i lilla WC vill vi också gärna behålla om det bedöms vara i bra skick – är det tänkt så?

 • Vi utgår från att porslinet kommer bevaras

Fråga: I vår lägenhet är gäst WC större med kakel och dusch, hur hanteras det?

 • Vi kommer behöva göra anpassningar efter hur husen ser ut idag. 

Fråga: Kommer det bli en nivåskillnad på golvet mellan gästtoaletten och hallgolvet?

 • Målsättningen är att ha samma nivå och se till att båda golven har samma höjd som tidigare

Frågor kring köket

Fråga: Kommer golvet i köket påverkas, rören ser ut att gå under golvet?

 • Enligt de första undersökningar verkar de flesta rör gå rakt upp i köket och bör inte påverka golvet. Individuella lösningar kan dock förekomma i vissa hus
 • Om det är skonsammare kommer vi försöka dra nya rör rakt upp om de går under golv för att minska påverkan

Fråga: Vad händer med skåpen i köket?

 • Om det finns behov kommer det demonteras och återmonteras efteråt men förhoppningsvis behövs det ej

Fråga: Är det bättre att vänta med att byta skåpsluckor i köket?

 • Ja bättre att vänta tills vi är mer säkra

Frågor kring asbest och asbestsanering

Fråga: Finns det asbest i klinkerfogarna?

 • Ja, en asbestutredning har gjorts (finns på Riksrådsvägens hemsida) och visade att det finns risk för asbest i klinkerfogarna 

Fråga: Hur ska entreprenören hantera sanering av asbest och kommer vi kunna bo kvar i huset?

 • Entreprenören kommer följa gällande krav på hantering av asbest och det blir sannolikt fråga om en luftsluss i hallen. 
 • Målet är att de boende ska kunna bo kvar hela tiden 

Fråga: Kan man ta bort klinker på gästtoan själv?

 • Styrelsen avråder medlemmar från att försöka ta bort klinkerplattor själva pga komplicerade sanerings- och deponeringskrav