Stadsmuseets klassning
2019 avslutade Stadsmuseet det långa arbetet med en kulturhistorisk klassificering av våra fastigheter. Husen klassas blått vilket är den högsta klassningen.

I beskrivningen av våra hus står bland annat att det är en fastighet med bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Vidare skrivs det om kopplingen mellan hus och natur:


”Den omgivande naturen har en stor betydelse för den arkitektoniska helheten och återspeglas i byggnadernas färgsättning och i valet av material. Radhusen har anpassats efter den omgivande naturen och den kuperade terrängen. Naturen är karaktärsskapande och av stort värde för området.”


Du kan själv utforska Stadsmuseets kulturklassning på Stadsmuseets hemsida.
Och läsa Stadsmuseets ställningstagande, pdf, och det brev som skickades ut samtidigt, pdf.

Detta är en hjälp då vi bedömer förändringar, på enskilda hus och i föreningen som helhet, och ger inblick i kvaliteter och bättre förståelse för det unika boende vi har.
Vi bor i ett fantastiskt kvarter och utöver den exceptionella arkitekturen tror vi också att det beror på att vi bryr oss om, både våra hus och varandra. Låt oss bygga vidare på detta och göra kvarteret till en ännu bättre livsmiljö.

Stockholms stads detaljplan
Ett arbete har pågått av och till sedan 1999 för att utreda om området ska få en K- eller Q-märkning i detaljplanen. Det har inte blivit så. Men enligt Stadsmuseet:
”Väldigt många värdefulla byggnader omfattas inte av något av dessa skydd. Det betyder inte att de kan hanteras hur som helst. Oavsett om en byggnad är ”k-märkt” eller inte så gäller Plan- och byggnadslagens bestämmelser (Stadsmuseets hemsida) som säger att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas.”

Dokumentation

Stockholms stadsmuseum ansvarar för inventering och klassificering av av värdefulla byggnader. Våren 2002 gjordes en inventering av radhusområdet Riksrådsvägen.

Arbetet handleddes av antikvarie Suzanne Lindhagen som skriver till föreningen:
”Stadsmuseet finner det angeläget att de boende på Riksrådsvägen får ta del av denna inventering varför vi nu låter bostadsrättsföreningen lägga ut den på sin hemsida. Vi vill dock påpeka att bilderna endast får användas för privat bruk och att de ej får ändras utan medgivande av Stockholms stadsmuseum … Vi hoppas att ni ska ha glädje av inventeringen och att den kan bidra till en ökad förståelse för de stora värden som finns inom området.”

Stadsmuseets inventering (pdf) 
Fotodokumentation (pdf)