Välkomna till Bostadsrättsföreningen Riksrådsvägens föreningsstämma onsdag 15 maj klockan 19.00 i Stora salen i Bagarmossens Folkets hus. Fika serveras från 18.45 så kom gärna i tid!

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 1. Antagande av nya stadgar. Se bilaga 1 (sammanfattning) och 2 (stadgeförslaget)
  Utredningar från 2023:
 2. Åtgärder för att minska trafiken i området 
 3. Förbättrad ventilation och värmeväxling
 4. Energibesparing genom att byta ut fönsterglas

18. Avslutande

Om tiden tillåter, efter den formella stämman (som handlar om 2023) vänder vi blicken mot nutiden och framåt, med tillfälle till diskussion och frågor. 

Vid föreningsstämman har varje medlem en (1) röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en (1) röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en (1) röst.
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig daterad fullmakt och får företräda högst en (1) medlem. En mall till fullmakt finns på baksidan av kallelsen. 

Bilaga 1: Beskrivning av stadgeförslaget
Bilaga 2: Stadgeförslaget
Bilaga 3: Svar på utredningar från stämma 2023.