Hej grannar!
Onsdag 20 oktober hålls en extra föreningsstämma för att fatta beslut inför stambytet samt för att välja en ny ledamot i styrelsen. Det är väldigt viktigt att alla medlemmar i föreningen deltar på stämman eftersom det krävs att minst två tredjedelar av samtliga bostadsrättshavare (inte enbart av de på extra föreningsstämma närvarande medlemmarna) röstar ja för att stambytet ska kunna genomföras. Om man inte kan närvara är det viktigt att ge fullmakt till en annan medlem.
Stämman ska också besluta om en ny ledamot i styrelsen eftersom föreningens sekreterare och kommunikatör, Andreas Rosander (RRV 153), ska flytta. 

Avgiftshöjning från och med 2022-01-01

Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning om 4,5% fr o m 2022-01-01. Som tidigare kommunicerat står föreningen under de närmaste åren inför stora underhållsprojekt, bland annat stambyte och takunderhåll. Exakt budget för dessa projekt är inte fastslagen, men vår nuvarande avgiftsnivå täcker inte föreningens långsiktiga underhållsbehov. Styrelsen vill undvika stora enskilda avgiftshöjningar utan vill istället höja avgifterna stegvis under de närmaste åren. Styrelsen bedömer i nuläget att avgiften kommer att behöva höjas med 3-5% per år under de närmaste 5-8 åren och har därför även utarbetat en policy för denna jämna justering av avgiften för att komma ikapp vårt underhållsbehov.

Parallellt med att höja intäkterna arbetar styrelsen med att sänka kostnader där så är möjligt. Under förra hösten har vi bland annat omförhandlat avtalet för ekonomisk förvaltning, vilket sänkte kostnaden med 95 000 kronor per år. De underhållsåtgärder som planeras bidrar också till att sänka reparationskostnader framöver.

Styrelsen ska inleda en dialog med föreningens bank (och ytterligare andra banker) för att undersöka olika scenarier med olika nivåer på lån, avgifter och eventuella kapitaltillskott. På så sätt kommer styrelsen att kunna presentera olika alternativ för att vi medlemmar enklare kan ta ställning till förslagen.

Utemiljödag 24 oktober

Söndag 24 oktober är det utemiljödag. Vi samlas kl 10 vid miljöstugan tillsammans med våra längledare som kommer att guida oss genom dagens gemensamma uppgifter. Det kommer att finnas en container för grovsopor på torget utanför Butiken samt en uppsamlingsplats för vårt trädgårdsavfall vid miljöstugan under denna helg.  
Gräsklipparförrådet kommer att vara öppet under dagen, med utrustning att låna. Längledarna har nycklar om ni behöver komma in en annan dag före eller efter den 24:e.. 
I Butiken kommer klass 5/6 från Filosofiska skolan sälja fika.
Om ni har frågor eller funderingar kan ni kontakta Maud Samuelsson i styrelsen utemiljo@riksradsvagen.se.

Förråden

I flera av förrådens gångar står diverse bråte som inte kan förvaras där på grund av brandsäkerhet. Den medlem som ställt något där bör ta hand om det innan utemiljödagen 24 oktober då allt som står löst i förrådens korridorer kommer att slängas. 
Den som har låst fast saker som står i förrådens korridorer, till exempel barnvagnar, bör ta bort dessa saker snarast.