Hej grannar!
Vad roligt att så många svarade på enkäten Människorna på Riksrådsvägen 2021! Resultaten presenterades på Riksrådsforum 25 mars och en sammanfattning finns med i det här informationsbrevet. Styrelsen vill passa på att rikta ett stort tack till Lars Truedson som modererade samtalet under Riksrådsforum. Förutom resultatet av enkäten kretsade samtalet kring stambytet, takbyte, laddstolpar och kompost.

Föreningsstämman flyttad till 26 augusti

På grund av pandemin och de restriktioner som gäller kring sammankomster har styrelsen valt att flytta föreningsstämman till 26 augusti. Förhoppningsvis har man då lättat på restriktionerna så att vi kan träffas som vanligt. Mer information om stämman kommer senare i vår.

Att sitta i styrelsen är kul och även nödvändigt

Valberedningen har vandrat runt i området för att stimulera dig och dina grannar till att vara med i styrelsen. Det fattas fortfarande ett par personer till uppdrag i styrelsen. Bland de som bor här nu har en tredjedel tidigare engagerat sig i föreningen på olika sätt. Nu finns chansen för övriga två tredjedelar att bidra till arbetet i föreningen.
Många av er har meddelat att  jobb och småbarn tar för mycket av er tid. Många har känt så tidigare, men ändå valt att ställa upp. För de allra flesta har det varit möjligt att kombinera styrelsearbetet med vardagen och det har även öppnat dörrar för engagemang och utveckling kring gemensam självförvaltning och boendeinflytande . Det är ju själva kärnan i en bostadsrättsförening att vi gemensamt tar ansvar för underhåll och ekonomi.

Nu uppmanar valberedningen just dig att tänka till en gång till och anta utmaningen och hoppa på styrelsetåget. Det handlar om några få timmars arbete per vecka. Från det arbetet kommer tillfredsställelsen i att vara med och bidra till föreningens utveckling.
Ring eller mejla oss eller svara ja nästa gång vi frågar:
valberedning@riksradsvagen.se
Peter  41: 070-673 99 54, Charlotte 51: 070-461 20 03, Sebastian 117: 070-917 22 54, Gustaf 141: 070-406 04 01, Pernilla 149, 070-556 06 24

Asfaltsarbeten i området

Med start onsdag 31 mars inleds ett antal asfalts- och markarbeten i området. Som tidigare meddelats har vi tillsammans med entreprenören JE Mark inventerat våra hårdgjorda ytor (det vill säga asfalterade, stenlagda eller grusade ytor) och utifrån det fått fram en priolista med föreslagna åtgärder att gå efter.  De jobb vi gör nu i vår är främst fokuserade på sådana ytor där det föreligger risk för personskador (gropar, hål, sprickor) eller skador på fastighet. Även ett par sektioner där marken satt sig med dålig avrinning som följd ska åtgärdas. Arbetet sker både på våra gemensamma småvägar samt vid ett antal entréer och entrégångar. De hushåll vars entréer ingår i vårens arbete har informerats separat.

JE Mark räknar med att jobbet pågår i cirka en månad och under den här perioden kan framkomligheten för bilar och transporter delvis komma att påverkas. Alla våra småvägar är dock framkomliga från två håll så förhoppningsvis ska det inte leda till alltför stora besvär. Jobbar du hemma och blir störd av oväsen från maskiner vill vi påminna om att Butiken finns till förfogande och är utrustad med wi-fi.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta asfalt@riksradsvagen.se

Målning av husens sopluckor på gång

I början och mitten av april ska sopluckorna på våra hus målas, det vill säga luckorna som finns utanför era ytterdörrar och som ofta används som förråd. I samband med detta är det viktigt att ni inte har cyklar, utemöbler, trädgårdsredskap etc stående framför luckorna som kan försvåra målarnas arbete. Töm gärna förråden för att möjliggöra fri åtkomst under målningsarbetet, alternativ se till att de inte är överfulla då även ramar och sidokanter av sopluckorna ska målas. 
Målningen kommer att genomföras efter påsk, under första delen av april (med reservation för väderförhållanden). 

Fönstermålning – husnummer 147-201

I slutet av april/början av maj fram till slutet av juni/början av juli ska husen med nummer 147-201 få sina fönster målade. Fönstermålningen är delvis väderberoende och riktad information med preciserade datum kommer att gå ut till berörda husnummer längre fram. Först ut är husen 189-201. 
Målning per hus tar cirka tio dagar. Fönstren ska slipas och målas på en verkstad och medan detta görs kommer ett väderskydd monteras i fönstren. Det ska vara möjligt att jobba hemifrån under målningsarbetet, men om behov finns så kan även vår lokal Butiken nyttjas där fri wifi finns.  
Att tänka på:
Om ni inte är hemma så sätt husnycklar i nyckeltuben när det är dags. Hör av er till Johanna Gauffin i styrelsen om ni saknar nyckeltub.
Klipp ner buskar och försök ha fri åtkomst framför fönstren. 

Målningen utförs av firman Harry J som jobbat i vårt område tidigare. 
Kontakt i styrelsen: Johanna Gauffin fasader@riksradsvagen.se, 070 46626 64. 
Kontakt hos Harry J är Pär Svensson 073 67353 23.

Nytt skadedjursavtal med Nomor

Som många medlemmar dessvärre har erfarit har vi bekymmer med gnagare i vårt område. I vår fastighetsförsäkring ingår ett visst skydd i form av skadedjursförsäkring, men för att arbeta förebyggande har föreningen nu tecknat ett skadedjursavtal med Nomor. Avtalet innebär att 10 stycken betongbetesstationer placeras på strategiska platser i området. Stationerna kontrolleras varje månad av skadedjurstekniker. All eventuell aktivitet av gnagare protokollförs vid varje inspektion och ytterligare insatser sätts in när det behövs. 

Vi återkommer med konkreta tips från Nomor om hur vi i föreningen kan förebygga att gnagare tar sig in i våra radhus.
Alla som har besvär av råttor inomhus eller ser eller hör skadedjuren på andra ställen i vårt område ska anmäla detta direkt till Nomor (0771-122300) och även mejla ärendet till ansvarig i styrelsen: vatten@riksradsvagen.se. Detta för att vi ska kunna förbättra samordningen av ärendehanteringen. Självklart gäller rutinen att anmäla eventuella fel till SBC (till exempel om Nomor konstaterar otätheter från grund ska dessa anmälas till SBC för åtgärd).

Utemiljödag 25 april klockan 10

Äntligen är det dags för årets första gemensamma utemiljödag! Likt senast kommer vi inte att ha någon stor samling utan istället små samlingar med längledarna vid respektive länga klockan 10. Inte heller kommer vi ha gemensam fika så mindre rebellfikagrupper i vårsolen uppmuntras.
Gräsklipparförrådet kommer att vara öppet under dagen, med utrustning att låna. Längledarna har nycklar om ni behöver komma in en annan dag före eller efter den 25 april.

Det viktigaste är att se till att stuprännor och eventuella brunnar är rensade så att avrinningen funkar. Fuktskador innebär stora kostnader för föreningen. Annars gäller som vanligt att använda gott omdöme och göra fint. Rensa rabatter, städa, sopa och räfsa. Beskär buskar och annat som inkräktar på existerande asfalt. Tänk på att nyanlagda rabatter, som den utanför Butiken, kräver extra mycket kärlek.
Våra träd sköts av arborister och kan lämnas i fred. Ta kontakt med utemiljöansvarig om ni har funderingar kring något av träden, utemiljo@riksradsvagen.se.

I och med att staden nekat oss nyttjande av den gamla ytan vid Adelsmannen 20 (Riksrådsvägen 33) för uppsamling av ris och grenar kommer vi prova följande upplägg under 2021, där vi enbart nyttjar föreningens mark:

 1. Ytan till vänster om miljöstugan. Denna plats ska kunna nyttjas av boende under den mest trädgårdsintensiva perioden mars-oktober, och tömmas löpande.
  Vänster sida om kedjan: Trädgårdskompost (mjukt)
  Höger sida om kedjan: Grenar och kvistar (hårt)
  Direkt inför och under utemiljödagar (med start 25 april, för att tömmas veckan efter) kommer vi ha ytterligare två tillfälliga platser.
 2. Vid infart Skrivarvägen/Lagmansvägen: Grenar och kvistar (hårt)
 3. Vid infart Riksrådsvägen (precis bakom skylten): Grenar och kvistar (hårt)

Förhoppningsvis är detta tillräckligt för våra behov. Likt tidigare år kommer vi även att ta in containrar vår och höst. Första gången blir veckan innan utemiljödagen (16-20 april). Med containern ingår sorteringsservice så den kan används till allt utom elektronik och farligt avfall. Det går alltså bra att även slänga trädgårdsavfall i den.
Om du vet med dig att du har väldiga mängder, eller om platsen vid miljöstugan är full, eller om du har andra synpunkter, hör gärna av dig till utemiljöansvarig direkt.

Om ni är osäkra på plats ta kontakt med längledaren för er länga.

Länga 1 – nr 35-69 (ojämna) Anna Bendt (43) – anna.bendt@gmail.com
Länga 2 – nr 71-93, 111-117 (ojämna) Pär Sandberg (81) – pojsandberg@yahoo.com
Länga 3 – nr 95-107, 119-159 (ojämna) Jan Söderlind (103) – jan.soderlind@comhem.se
Länga 4 – nr 161-201 (ojämna) Emma Öståker (163) – emmaostaker@gmail.com
Länga 5 – nr 82-108 (jämna) Elin Dahlstedt (106) – dahlstedt.elin@gmail.com
Länga 6 – nr 46-80 (jämna) Rickard Holmberg (68) – rickard.holmberg@gmail.com

Tack för att ni hjälper till att hålla vårt område fint!

Sammanfattning av enkätsvar – Människorna på Riksrådsvägen 2021

Inför Riksrådsforum skickade styrelsen ut en enkät till samtliga 115 hushåll. 82 hushåll lämnade in svar på frågor om transportmedel, husdjur, förbättringar, antal personer i hushållet med mera. Här sammanfattar vi resultatet. En fullständig sammanställning skickas ut separat via mejl.

Hur många bor i husen?

 • 43 procent av hushållen består av fyra personer
 • 22 procent består av tre personer
 • 15 procent består av två personer
 • 9 procent består av en person
 • 9 procent består av fem personer
 • I ett av husen bor sex personer.

Åldersspannet är något svåröverskådligt. Att kvarteret i huvudsak består av barnfamiljer förvånar ingen och den enskilt största gruppen, knappt 30 procent, är personer mellan 40-50 år. De minsta grupperna är i åldrarna 80- 90 och 20-30.
28 procent av familjerna har flyttat in de senaste fem åren. Mer än hälften av hushållen har bott i kvarteret längre än tio år och nästan en fjärdedel har bott här i över 20 år. En person har bott i föreningen sedan husen byggdes! 

Vad är det som gör att vi trivs och bor kvar här så länge?
Nästan alla har svarat naturen, grannar och gemenskap samt husen och arkitekturen. Även att vi har nära till stan, att det är lugnt, tryggt och barnvänligt.

Vanligaste jobb/bransch (antal personer)                       

Kommunikation och media15
Arkitekt11
Pensionär10
Design och formgivning9
Data och IT8
Ledning8
Utbildning8
Vård8
Ekonomi7
Film, musik, litteratur, konst, fotografi7

Transportalternativ 
Över 85 procent av de boende använder tunnelbana, cykel och bil. 22% åker buss. 6 hushåll har svarat att de använder bilpool och fem att de promenerar. 

Husdjur
Kvarteret huserar en mängd husdjur som bor i en knapp tredjedel av hushållen. 12 katter, 10 hundar, fem kaniner, 4 akvarier med små firrar samt fem hushåll med hamstrar, möss och ökenråttor.

Vad borde föreningen göra?
Många önskade nya platser för kompost och ris, laddstolpar för bilar, snickarverkstad, bättre utomhusbelysning och att komma igång igen med gemensamma aktiviteter.
Det kom också in en mängd förslag för Butiken. Pop-up restaurang, pingisturnering, filmklubb, café, och bokklubb. Måla bokhyllorna i mjuk färg, akustikplattor i taket och bättre stolar med stoppning för att skapa en bättre träfflokal och mötesplats.

Ett flertal betonade vikten av att vi värnar områdets unika karaktär, arkitektur och kulturella värden och tar bättre hand om grönområden och gemensamma ytor enligt orginaltankar och intentioner, till exempel när altaner byggs. Det krävs en mer aktiv kunskapsspridning om husens egenskaper och bevarande. 

Flera förslag handlade om delande och samordning av enskilda potentiellt gemensamma aktiviteter, till exempel att matcha kvarterets tonåringar med behov av barnpassning och koordinering av fönsterputs och städning. Det fanns även tankar om gemensam grönsaksodling och verktygsförråd.